لیست محصولات و خدمات

کربنات کلسیم

<p style="margin-top:0.5em;margin-bottom:0.5em;color:#202122;font-family:Tahoma, 'Iranian Sans', 'Noto Sans Arabic', 'DejaVu Sans', sans-serif;font-size:14px;background-color:#ffffff;text-align:right;"><span lang="AR-SA" style="font-size:12px;font-family:Arial, sans-serif;">کلسیم کربنات ماده&zwnj;ای شیمیایی با فرمول</span><span dir="LTR" lang="AR-SA" style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;font-size:12px;"> </span><span dir="LTR" style="font-size:12px;font-family:'MS Gothic';">《</span><span dir="LTR" style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;font-size:12px;">CaCO3</span><span dir="LTR" style="font-size:12px;font-family:'MS Gothic';">》</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12px;font-family:Arial, sans-serif;">است</span><span dir="LTR" style="font-family:Verdana, Geneva, sans-serif;font-size:12px;">.</span><br /></p><p dir="RTL" style="direction:rtl;unicode-bidi:embed;"></p><p dir="RTL" style="direction:rtl;unicode-bidi:embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family:'Arial',sans-serif;">کربنات کلسیم، یک ماده معدنی استثنایی است. کربنات کلسیم</span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span><span dir="LTR" style="font-family:'MS Gothic';">《</span><span dir="LTR"> CaCo3</span><span dir="LTR" style="font-family:'MS Gothic';">》</span><span lang="AR-SA" style="font-family:'Arial',sans-serif;">، بیش از </span><span lang="FA" style="font-family:'Arial',sans-serif;">۴٪</span><span lang="AR-SA" style="font-family:'Arial',sans-serif;"> از پوستهٔ زمین را شامل و در سرتاسر دنیا پیدا می&zwnj;شود. کربنات کلسیم یکی از پرکاربردترین مواد شناخته شده برای بشر است. این ماده را به صورت مصنوعی هم می&zwnj;توانند تولید کنند و البته در پوسته تخم مرغ و غشای جانورانی مانند حلزون و خرچنگ نیز وجود دارد. جنس مروارید نیز از کلسیم کربنات است</span><span dir="LTR">.</span></p><p dir="RTL" style="direction:rtl;unicode-bidi:embed;"></p><p dir="RTL" style="direction:rtl;unicode-bidi:embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family:'Arial',sans-serif;">کربنات کلسیم، برای استفاده در صنعت، از معدن استخراج می&zwnj;شود. کربنات کلسیم خالص می&zwnj;تواند از سنگ مرمر تولید شود و یا بوسیلهٔ عبور دادن دی&zwnj;اکسید کربن از درون محلول کلسیم هیدروکسید به وجود آید،همچنین می&zwnj;توان این ماده را از طریق ریختن جوش شیرین در محلول اسید بوریک درست کرد که به صورت ماده ای سفید رنگ ته&zwnj;نشین می&zwnj;شود.</span><span lang="AR-SA" style="font-family:'MS Gothic';">《</span><span lang="AR-SA" style="font-family:'Arial',sans-serif;">با</span><span lang="AR-SA" style="font-family:'Arial',sans-serif;">ید برای ساخت محلول از آب لوله&zwnj;کشی استفاده کرد وگرنه به جای کربنات کلسیم،بورات سدیم ته&zwnj;نشین می&zwnj;شود</span><span lang="AR-SA" style="font-family:'MS Gothic';">》</span><span lang="AR-SA" style="font-family:'Arial',sans-serif;">. کلسیم کربنات به دو بخش کلسیم</span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span><span dir="LTR" style="font-family:'MS Gothic';">《</span><span dir="LTR"> Ca </span><span dir="LTR" style="font-family:'MS Gothic';">》</span><span dir="LTR"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:'Arial',sans-serif;">و کربنات</span><span dir="LTR" lang="AR-SA"> </span><span dir="LTR" style="font-family:'MS Gothic';">《</span><span dir="LTR"> Co </span><span dir="LTR" style="font-family:'MS Gothic';">》</span><span dir="LTR"> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:'Arial',sans-serif;">تقسیم می شود</span><span dir="LTR">.</span></p><p dir="RTL" style="direction:rtl;unicode-bidi:embed;"></p><p dir="RTL" style="direction:rtl;unicode-bidi:embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family:'Arial',sans-serif;">کربنات کلسیم در اثر حرارت با از دست دادن</span><span dir="LTR" style="font-family:'MS Gothic';">《</span><span dir="LTR"> CO2 </span><span dir="LTR" style="font-family:'MS Gothic';">》</span><span lang="AR-SA" style="font-family:'Arial',sans-serif;">به آهک تبدیل می&zwnj;شود که از آن در کارهای ساختمانی، در صنعت استخراج آهن و تولید فولاد به&zwnj;عنوان کمک ذوب و برای تهیه کاربید کلسیم استفاده می&zwnj;شود. از آهک در کشاورزی برای اصلاح خاک و تنظیم</span><span dir="LTR"> PH </span><span lang="AR-SA" style="font-family:'Arial',sans-serif;">آن نیز استفاده می&zwnj;شود</span><span dir="LTR">.</span></p><p style="margin-top:0.5em;margin-bottom:0.5em;color:#202122;font-family:Tahoma, 'Iranian Sans', 'Noto Sans Arabic', 'DejaVu Sans', sans-serif;font-size:14px;background-color:#ffffff;text-align:right;">کربنات کلسیم یکی از دو مواد اصلی تشکیل دهنده دی کلسیم فسفات است</p>